top of page

​SÖZLÜ SUNUM (BİLDİRİ) BAŞVURU KRİTERLERİ

 1. Kongremizde sunulmak istenilen bildiriler "Bilimsel Kurul" tarafından değerlendirilecektir.

 2. Başlık çalışmaya uygun, sunumu en doğru biçimde tanımlamalı ve 12 kelimeden uzun olmamalıdır.

 3. Özet 300 kelimeyi aşmamalı, Times New Roman yazı stili ile, 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı A4 kağıt boyutunda, satırlar her iki kenara yaslanmış, olmalıdır.

 4. Özette; başlıktan sonra Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Anahtar Kelimeler olmak üzere altı alt başlık bulunmalıdır. Vaka sunumlarına ait özet gönderimlerinde amaç, vaka takdimi, sonuç ve anahtar kelimeler olmak üzere dört alt başlık bulunmalıdır.

 5. Latince ifadeler ve tür isimleri italik harflerle yazılmalıdır. Ölçü birimleri ve kısaltmalar "The International System of Units" e göre yazılmalıdır. Ondalık belirteci olarak virgül (,) kullanılmalı ve basamaklarla birim arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

 6. Başlığın altında sunumu hazırlayan katılımcıların isimleri ve adresleri yer almalıdır. Yazarların isimleri ve akademik dereceleri belirtilmelidir. Yazarların çalıştıkları kurumlar (şehir ve ülkeyi de belirterek) isimler satırının hemen altında ve soy isimden sonra gelen üst simgeyle ilişkili olarak verilmelidir. Tüm bildiriler için başvuru sahibi öğrencinin bulunduğu üniversiteden en az bir öğretim üyesinin katılımı gerekmektedir. Sözlü sunumu yapacak kişi belirtilmelidir ve olup 21 Nisan 2023 tarihine kadar kongre kayıt işlemini tamamlamış olmalıdır.

 7. Yukarıdaki kriterler doğrultusunda hazırlanan sözlü sunum özetleri “21 Nisan 2023” tarihine kadar hilalpeker.ozturk@sbu.edu.tr adresine mail atılmalıdır. Sözlü sunum ve poster bildirisi için başvuran katılımcılara başvuru değerlendirme süresi sonrası bilgilendirme maili iletilecektir.

SÖZLÜ SUNUM KRİTERLERİ

 1. Sunum özet bildirisi onaylanan katılımcıların sunumları kongrede yer alacaktır. Bildirisi kabul edilen katılımcıların kendilerine gönderilecek telif hakkı devir sözleşmesi formunu ıslak imzalı olarak kongre sekretaryasına belirtilen tarih içerisinde iletmesi gerekmektedir.

 2. Sözlü sunum, 10 dakika sunum+ 2 dakika soru/cevap/katkı şeklinde olacaktır.

 3. Katılımcının sözlü sunumunun son halini sunum yapacağı günün sabahında sunum odasındaki görevliye iletmesi gerekmektedir. Sunum için (PowerPoint, prezi vs.) programlar kullanılabilir. Ancak sunumların açılması vb. uyumlulukları katılımcılar tarafından denetlenmelidir.

 4. Sunumlar MacOs veya diğer programlarda hazırlandıysa Windows uyumluluğunun katılımcılar tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

 5. Gönderilen sunumların değerlendirilmesi sonucu altı (6) sözlü sunum seçilecek ve katılımcılara bildirilecektir.

 6. Sözlü sunum dili Türkçedir.

POSTER SUNUMU ÖZET KRİTERLERİ

 1. Özet 300 kelimeyi aşmamalı, Times New Roman yazı stili ile, 12 punto olarak hazırlanmalıdır.

 2. Poster Özetleri “21 Nisan 2023” tarihine kadar hilalpeker.ozturk@sbu.edu.tr adresine Microsoft Word belgesi şeklinde gönderilmelidir. 

 3. Özette; başlıktan sonra Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler olmak üzere beş başlık bulunmalıdır. Olgu raporu hazırlanacak ise bu sıralama: Amaç, Olgu Sunumu, Sonuç olarak ilerlemelidir.

ÖZET:

Başlık:

 

 1. Çalışmaya uygun, araştırmayı doğru tanımlayan 12 kelimeden uzun olmayan bir başlık yazılmalıdır.

 2. Başlığın altında posteri hazırlayan katılımcıların isimleri ve adresleri yer almalıdır. Katılımcılardan en az birinin ilgili kurumda görev yapan bir öğretim üyesi olması gerekmektedir.

 Amaç:

Bu bölümde konuyla ilgili bir giriş yapılmalı (konu nedir, önemi vb.), ardından net bir şekilde araştırmanın amacı yazılmalıdır.
Gereç ve Yöntem:

Bu bölümde araştırmanın tipi, yeri, zamanı, kaç kişi üzerinde yürütüldüğü (örnekleme yapıldıysa kaç kişiden hangi örneklem yöntemi ile kaç kişi alındı vb. bilgiler) araştırma grubu ve varsa kontrol grubunun özellikleri seçim kriterleri, araştırma verilerinin nasıl toplandığı, veri toplama araçları, hangi değişkenlerin araştırıldığı, kullanılan bilgisayar programı ve istatistik testleri belirtilmelidir.

Bulgular:

Çalışmada elde edilen bulgular uygun bir sıra içerisinde düz yazı ile anlatılmalıdır. Araştırmanın tanımlayıcı bulguları ve belirlenen ilişkiler istatistiksel anlamlılıkları ile birlikte verilmelidir (ÖRN: Hangi faktörlerle ilişki bulundu, hangileri ile bulunmadı vb.).

Sonuç:

Araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar ve buna dayanarak yapılan çıkarımlar/öneriler belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Araştırmayı iyi tanımlayan 3 — 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

POSTER SUNUM KRİTERLERİ

 1. Poster, 70x9Ocm (yatay x dikey) ebadında olmalıdır.

 2. Posterin sol üst köşesinde katılımcının öğrenim gördüğü üniversitenin, sağ üst köşesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin logosu olmalı ve Poster Başlığının üst kısmında Kongre adı yer almalıdır.

 3. Poster 2 metre uzaklıktan açık ve net okunacak şekilde en az 28 punto ile hazırlanmalıdır.

 4. Yazı karakteri olarak Times New Roman tercih edilmelidir.

 5. Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

 6. Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.

 7. Katılımcılar posterlerini basılı olarak getirmelidir.

 8. Posterler organizasyon komitesince belirlenmiş numaralandırılmış panolara asılacaktır.

 9. Katılımcılar posterin A4 boyutunda bir kopyasını isteğe bağlı olarak dinleyicilere verebilir.

bottom of page